Majitelé

Majitelé společnosti

Informace o skutečných majitelích společnosti SynBiol, a.s. a osob touto společností přímo či nepřímo ovládaných

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, který mění definici skutečného majitele, doposud upravenou v tzv. zákoně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Skutečným majitelem se nově rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Společnost SynBiol, a.s. v této souvislosti sděluje, že: bude u společnosti SynBiol, a.s. jako osoba s koncovým vlivem zapsán i nadále Ing. Zbyněk Průša, svěřenský správce AB Private Trust I, svěřenský fond. Jako koncový příjemce bude nově zapsán Ing. Andrej Babiš, jako obmyšlený AB Private Trust I, svěřenský fond.

Takto budou tito skuteční majitelé zapsáni rovněž u všech společností, které jsou ovládány výlučně společností SynBiol, a.s., přímo či nepřímo.

K rozšíření okruhu skutečných majitelů nedochází na základě změny faktického stavu, nýbrž na základě požadavků legislativní změny. Cílem nového právního předpisu je implementace příslušné evropské směrnice, která má primárně za cíl potírat legalizaci výnosů z trestné činnosti.